Privatdatapolitik

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening – Privatdatapolitik.

Behandling og opbevaring af medlemmernes private oplysninger til foreningen.

(Udarbejdet som følge af EU-direktivet om borgernes accept af brug af personlige oplysninger -GDPR)

Nedenstående regler er gældende fra den 25. maj 2018:

1: Gymnasieskolernes Pædagogikumforenings bestyrelse er ansvarlig for de personoplysninger, medlemmerne giver foreningen, inkl. de oplysninger, der gives via foreningens hjemmeside, og bestyrelsen behandler oplysningerne i henhold til gældende lovgivning.

2: Gymnasieskolernes Pædagogikumforening indsamler alene følgende personoplysninger: Navn, ansættelsesskole/-sted, mailadresse, hverv i tilknytning til pædagogikum (kursusleder/tilsynsførende). Desuden angives i nedennævnte medlemsfortegnelse det enkelte medlems kontingentbetaling.

3: Ved at afgive de i stk. 2 nævnte oplysninger godkender og accepterer medlemmet, at Gymnasieskolernes Pædagogikumforening opbevarer og behandler oplysningerne i overensstemmelse med foreningens Privatdatapolitik.

4: De afgivne oplysninger opbevares i en medlemsfortegnelse, som kun Gymnasieskolernes Pædagogikumforenings kasserer samt IT-ansvarlig har adgang til. Oplysningerne anvendes overordnet ved udsendelse af medlemsmail til foreningens medlemmer, og medlemmet accepterer, at vedkommendes mailadresse (og kun mailadressen) kan optræde på mail udsendt til alle – eller enkelte – medlemmer i foreningen.

5: Gymnasieskolernes Pædagogikumforening kan videregive personoplysningerne om navn og mailadresse til eventuelle it-supportfirmaer – rekvireret af foreningen -, der i krypteret form anvender oplysningerne i forbindelse med tildeling af adgangskode til foreningens website.

Derudover videregiver Gymnasieskolernes Pædagogikumforening ikke personoplysninger til tredjepart uden medlemmets tydelige accept i hvert enkelt tilfælde.

6: Personoplysningerne er teknisk sikret i videst muligt omfang mod tab og uautoriseret ændring.

7: Ethvert medlem har altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, Gymnasieskolernes Pædagogikumforening er i besiddelse af, og har ret til at få korrigeret oplysningerne. Det påhviler det enkelte medlem at sikre en korrektion af oplysningerne ved eksempelvis ændringer i mailadresse, da Gymnasieskolernes Pædagogikumforening ikke modtager personoplysninger fra tredje part og derfor alene er afhængig af det enkelte medlems aktive handling.

8: Ethvert medlem kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at henvende sig til Gymnasieskolernes Pædagogikumforenings kasserer – i givet fald vil medlemmet ikke længere kunne modtage direkte henvendelser fra foreningen på normal vis. Ved aktiv udmeldelse af foreningen slettes de afgivne personoplysninger fra foreningens register.

9: Klager over Gymnasieskolernes Pædagogikumforenings behandling af personoplysninger rejses i første omgang overfor foreningens kasserer. Er behandlingen fortsat ikke tilfredsstillende kan et medlem altid klage til Datatilsynet eller en anden myndighed, der eventuelt etableres som klageinstans på området.

 

 

Vedtaget af Gymnasieskolernes Pædagogikumforenings bestyrelse, den 21. maj 2018.