Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER FOR GYMNASIESKOLERNES PÆDAGOGIKUMFORENING.

VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING I ODENSE DEN 2. APRIL 2005, ÆNDRET VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 30. OKTOBER 2006, ÆNDRET VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. OKTOBER 2008, ÆNDRET VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 18. NOVEMBER 2009, ÆNDRET VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 3. NOVEMBER 2016 OG ÆNDRET VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 10. november 2022.

 

§  1: Foreningens navn er Gymnasieskolernes Pædagogikumforening. Foreningens hjemstedsadresse er: Gymnasieskolernes Pædagogikumforening CO/ foreningens kasserer, dennes adresse.

 

§  2: Foreningen tegnes af den til enhver tid valgte formand. Kassereren har dog tegningsretten i forhold til foreningens bankforbindelser, cvr-register samt offentlige myndigheder og administrerer foreningens digitale postkasse. Bestyrelsen kan udpege andre bestyrelsesmedlemmer (inkl. suppleanter) som tegningsberettigede i forhold til bankforbindelser.

 

§  3: Som medlem kan optages enhver kursusleder eller tilsynsførende ved pædagogikumuddannelsen indenfor de gymnasiale uddannelser (EUX, HF, HHX, HTX, STX).

Et medlem, som af forskellige årsager ikke varetager funktionen i en tidsperiode, kan forblive medlem af foreningen.

 

 

§  4: Foreningens formål er at

  • være fagligt forum for pædagogikumuddannelsen
  • styrke erfaringsudvekslingen om pædagogikum
  • sikre kompetenceudvikling for kursusledere og tilsynsførende
  • være i dialog med det relevante ministerium og andre interessenter, der har betydning for pædagogikumuddannelsen
  • arbejde for tilfredsstillende arbejds- og lønvilkår for kursusledere og tilsynsførende

 

§   5: Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges således, at der indgår mindst 2 kursusledere og mindst 2 tilsynsførende.

 

§   6: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. oktober til 1. december med følgende dagsorden:

1): Valg af dirigent

2): Formandens beretning 

3): Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4): Indkomne forslag

5): Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6): Valg af 2 (lige år) henholdsvis 3 (ulige år) bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

7): Eventuelt

§  7: Medlemmerne meddeles senest 8 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; tid, sted og dagsorden. Det meddeles samtidig, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Forslag til dagsordens punkt 4 skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes. Senest 2 uger før generalforsamlingen udsendes foreningens regnskab og eventuelt indkomne forslag til punkt 4. Kandidater til bestyrelsesvalget kan opstilles såvel før generalforsamlingen – ved henvendelse til formanden – eller under behandling af punkt 6.

§  8: Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan hvert medlem stemme på 2 (i lige årstal)

henholdsvis 3 (i ulige årstal) kandidater. De 2 henholdsvis 3 kandidater med flest stemmer

indgår i bestyrelsen, idet den i § 5 nævnte fordeling respekteres. I tilfælde af betydende

stemmelighed foretages lodtrækning.

De kandidater med højest stemmetal, der ikke er valgt, indtræder som suppleanter.

Såfremt der ikke opstilles flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder afstemningen og

valg af suppleanter sker særskilt.

I særtilfælde (eksempelvis ved et 2-årigt valgt bestyrelsesmedlems varige forfald) kan generalforsamlingen godkende valg af et bestyrelsesmedlem for en et-årig valgperiode.

Der vælges l revisor og l revisorsuppleant ved særskilt valg for l år ad gangen.

 

§   9: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer

senest en måned efter afholdt generalforsamling.

 

§ 10: Formanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3

bestyrelsesmedlemmer eller 1/6 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det.

Indkaldelse sker med 2 ugers varsel, og generalforsamlingen afholdes senest l måned efter

kravets fremsættelse.

 

§ 11. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver

vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 12: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret (1. januar til 31. december). Det reviderede

regnskab fremlægges og godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen vedtages kontingentet for det kommende regnskabsår, og kontingentet forfalder til betaling den 1. marts.

 

§ 13. Opløsning af foreningen kan ske ved en generalforsamling efter de for

vedtægtsændringer gældende regler, jf. § 11. En generalforsamlingsbeslutning om opløsning

prøves ved en urafstemning, hvor det kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for

opløsningen. Foreningens revisor og revisorsuppleant forestår afstemningen.

Fremgangsmåde ved foreningens opløsning herunder donation af foreningens midler besluttes

af generalforsamlingen.

Vedtaget på foreningens generalforsamling, Svendborg den 10. november 2022. 

 Dirigent                                                                         Formand

Morten Mikkelsen                                                         Dorthe Rasmussen Kjær