Generalforsamlingen 2020 blev afholdt virtuelt

Den ordinære generalforsamling blev aflyst pga. Covid-19, hvorfor vi gennemførte den virtuelt med følgende dagsorden ifølge vedtægternes §6. Der var ingen indkomne forslag og ej heller ønskede medlemmer at stille op til bestyrelsen, som derfor fortsætter som følgende:
Formand: Dorthe Rasmussen Kjær
Næstformand: Karin Lage
Kasserer: Tine Hjort Hvelplund (og Dorthe R. Kjær i forening)
Sekretær: Anette Toft Jacobsen
Årsmødeansvarlig: Brian Lorenzen

 

1): Valg af dirigent

2): Formandens beretning

3): Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (se nedenfor)

4): Indkomne forslag

5): Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6): Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På valg 2020: Formand og næstformand (begge er villige til genvalg)

Kasseren har ønsket at udtræde i utide, suppleanten er tiltrådt.

Valg af 1 suppleant

7): Eventuelt

 

Gymnasieskolernes Pædagogikumforening

Årsregnskab for 2019. Periode: 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

Kontonr. Betegnelse                                                                                 2019
990 D R I F T S R E G N S K A B
992
995 INDTÆGTER
1000 Medlemskontingenter 54.755,00
1500 Årsmødekursus 277.750,00
2000 Diverse indtægter 6.200,00
3990 Indtægter i alt 338.705,00
3995
4000 UDGIFTER
4100 IT -3.025,00
4200 Bankgebyrer -352,75
4300 Foreninglet -6.898,75
4400 Bestyrelsesmøder -19.271,41
4500 Diverse udgifter -6.200,00
4600 Årsmøde -281.238,10
4700 Kontingentbetaling retur -1.500,00
4800 Årsmødeafbud - indhold flyttet til 4600 0,00
9980 Udgifter i alt -318.486,01
9990
9995 DRIFTRESULTAT 20.218,99
10000
10002 S T A T U S R E G N S K A B
10005
10010 AKTIVER
10110 Bankkonto 20.218,99
10990 Aktiver i alt 20.218,99
11000
11010 PASSIVER
11150 Årets resultat -20.218,99
11990 Passiver i alt -20.218,99
12000
13000 BALANCE 0,00

 

Genereret af ForeningLet for Gymnasieskolernes Pædagogikumforening, 2020-10-06 13:42:36