Workshops som pdf. WORKSHOPS årsmødet 2018

WORKSHOPS v
ÅRSMØDEKURSUS I GYMNASIESKOLERNES
PÆDAGOGIKUMFORENING
2018
1. Uddannelsesplanen som planlægningsværktøj ved Udviklingsgruppe nedsat af
Pædagogikumforeningens bestyrelse
2. Skrivedidaktik på teoretisk pædagogikum og teopæd-opgaven ved Maren Aarup
Schjørring
3. Konfliktmægling ved Anne McClymont
4. Aktionslæring ved Birgitte Hedegaard
5. Elevsamtaler og karrierelæringssamtaler ved Lotte Juul Lauesen

 1. Uddannelsesplanen som planlægningsværktøj ved Udviklingsgruppe nedsat af Pædagogikumforeningens bestyrelse.
  Uddannelsesplanen er et centralt værktøj i pædagogikumuddannelsen, og det er
  naturligt, at vi i foreningen løbende diskuterer, hvordan den ideelle
  uddannelsesplan kan se ud.
  Ved vores sidste generalforsamling november 2017 blev der udtrykt et stort ønske
  om best pratice eksempler på en uddannelsesplan, der i højere grad end eksemplet i
  vejledningen til pædagogikum kan befordre en anvendelse af uddannelsesplanen
  som et formativt redskab i kursuslederens planlægning af den enkelte kandidats
  forløb. Bestyrelsen har derfor etableret et udviklingsarbejde, hvor erfarne
  kursusledere sammen forsøger at tale problemstillingen igennem og udarbejde tre
  forskellige forslag til fremadrettede uddannelsesplaner, der vil kunne lægge op til en
  diskussion i wokshoppen.
  Gruppen består af Anette Thoft Jacobsen (Campus Vejle); Dorte Boysen (Fredericia
  Gym); Rikke Bahn (EUc Nord) og Thomas Secher Lund (Tornbjerg Gymnasium)
 2. Skrivedidaktik på teoretisk pædagogikum og teopædopgaven ved Maren
  Aarup Schjørring
  Hvordan arbejdes der med skrivning på de teoretiske kurser i pædagogikum? Og
  hvordan kan kursusleder, vejledere og tilsynsførende støtte dette arbejde?
  Opgaven i teoretisk pædagogikum udgør afslutningen på
  pædagogikumuddannelsen for kandidaterne, og den skal vise, hvordan teori og
  praksis kan spille sammen, når man som ny underviser arbejder med planlægning,
  gennemførelse og evaluering af undervisning. Men inden teopædopgaven arbejder
  kandidaterne med skrivning på flere måder i løbet af deres uddannelse – både på
  kurserne og i arbejdet hjemme på skolerne. På denne workshop kigger vi nærmere
  på den skrivedidaktik, som kandidaterne møder i løbet af uddannelsen, og på
  hvordan den peger frem mod opgaven i teoretisk pædagogikum, som i år handler
  om karrierelæring og mundtlighed.
  Maren Aarup Schjørring er lektor i dansk og fransk på Ordrup Gymnasium, og afsluttede i
  2018 sin masteruddannelse i gymnasiedidaktik fra Syddansk Universitet. Hun er underviser
  på teoretisk pædagogikum
 3. Klog på konflikter ved Anne McClymont
  Konflikter er irriterende, uundgåelige, nødvendige og i bedste fald omvejen til
  styrkede relationer og et godt arbejdsmiljø.Kom og bliv klog på konflikttyper,
  konfliktadfærd og metoder til at løsne konfliktknuder gennem dialog. Afsluttende
  vil der være en præsentation af den refleksive mæglingsmodel, som er relevant,
  hvis man fx som kursusleder skal intervenere i konflikter.
  Anne McClymont er uddannet konfliktmægler fra Københavns Universitet.Hun har desuden i
  en mange år været underviser, kursusleder og tilsynsførende.
 4. Aktionslæring ved Birgitte Hedegaard
  Aktionslæring indgår på de almendidaktiske moduler som et vigtigt bindeled
  mellem teori og praksis. Workshoppen introducerer aktionslæring som metode og
  giver konkrete eksempler på, hvordan kandidaterne arbejder med aktionslæring
  som forberedelse på den didaktiske undersøgelse, de skal foretage i
  teopædopgaven. Desuden kommer vi ind på, hvordan kursusleder og vejleder kan
  understøtte kandidaternes arbejde med aktionslæringen hjemme på skolen.
  Birgitte Hedegaard er lektor i dansk og engelsk samt uddannelsesleder ved Vejen Gymnasium og
  underviser på teoretisk pædagogikum.
 5. Elevsamtaler og karrierelæringssamtaler ved Lotte Juul Lauesen
  At være lærer i dag kræver, at man ud over at formidle god undervisning, er i stand
  til at skabe en god samtale med eleverne. Det kan være de obligatoriske
  evalueringssamtaler, den formative feedback, samtalen med hele klassen – eller
  med den enkelte elev, der bare synes, at det hele er hårdt. Men hvad er en god
  samtale? Hvordan opbygger man tillid og en god relation uden at blive privat?
  Hvordan arbejder man med elevernes mindset? Hvordan finder man de gode
  spørgsmål, der går bag om automatsvarene? Hvordan balancerer man mellem
  optimisme og realisme i sin feedback? Og hvordan bruger man sproget bevidst?
  Det vil vi arbejde med i denne workshop, lavpraktisk og dialogbaseret, så
  workshoppen eksemplificerer indholdet, og den pædagogikum-ansvarlige får tips
  og tricks til sin kandidat, som efterfølgende kan bruge det til eleverne.
  Lotte Juul Lauesen har uddannet og holdt kurser for gymnasielærere i Den gode elevsamtale
  siden 2009, efter et treårigt pilotprojekt omkring Ungdomscoaching og netværksdannelse, og har
  siden skrevet 1. og 2. udgave af ”Den gode elevsamtale – en coachende tilgang til mødet med
  unge” 2013 og 2018.