Program årsmøde 2018

ÅRSMØDEKURSUS I GYMNASIESKOLERNES PÆDAGOGIKUMFORENING 1 og 2. NOVEMBER 2018.

 Forskellige perspektiver på pædagogikum

 Torsdag d. 1. november 2018:

Kl. 14: 30                               Ankomst, kaffe og indkvartering

Kl. 15:00                                Velkomst ved formand Annette Kjærgaard

Kl. 15:05 -16:20                    Ulla Højmark Jensen, University College Sjælland: Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber.
Hvem er de unge der vælger gymnasialeuddannelser og   hvordan kan et arbejde med at rumme dem alle?

Kl. 16:20-16:40                      Pause

Kl. 16:40 -17:40                     Dion Rüsselbeck Hansen, IKV, SDU: Fremtidens gymnasielærer

Kl. 17:40- 18:00                     Pause

Kl. 18:00-19:00                      Generalforsamling i Gymnasieskolernes Pædagogikumforening.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
6) Valg af 2 (lige år) henholdsvis 3 (ulige år) bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7) Eventuelt

Forslag til dagsordens punkt 4 skal være formanden – Annette Kjærgaard – i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Vedrørende punkt 6) På valg er Annette Kjærgaard og Morten Mikkelsen. Begge genopstiller ikke.

 

Kl. 19:30                               Festmiddag med efterfølgende underholdning

Fredag d. 2. november

Kl. 7:00 – 9:00                       Morgenmad

Kl. 9:00 – 9:15                       God morgen i salen med morgensang,

Kl. 9:15 – 10:30                      Første Workshoprunde:

   • Uddannelsesplanen som planlægningsværktøj ved Udviklingsgruppe nedsat af Pædagogikumforeningens bestyrelse
   • Skrivedidaktik på teoretisk pædagogikum og teopædopgaven ved underviser i teoretisk pædagogikum Maren Aarup Schjørring
   • Konfliktmægling ved Anne McClymont
   • Aktionslæring ved Birgitte Hedegaard

Kl. 10:30-10:45                      Pause

Kl. 10:45-12:00                      Anden workshoprunde: dublering

Kl.12:00 -13:00                      Frokost

Kl. 13:00 -13.30                     Nyt fra uddannelseschefen for Pædagogikum, Anne Vibeke Vennerstrøm, SDU

Kl. 13:30-14:00                      Nyt fra ministeriet v. Trine Rhein-Knudsen, STUK, MBUL

Kl.14:00 -14:30                      Fælles afsluttende diskussion i forlængelse af Trine Rhein-Knudsens oplæg

Kl. 14:30-15:00                      Evaluering og afgang

Sted: Årsmødekurset foregår i år på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1 i Svendborg. Der vil være gratis bus til/fra Odense banegård, såfremt mindst 25 melder sig til dette.

Tilmeldingsfrist 25.8.2018